Уеб сайт на Международни услуги за охрана и сигурност Охранителна дейност
www.isps-bg.com
Уеб сайт на Частен професионален колеж към фирма Международни услуги за охрана и сигурност
www.isps-college.com
Начало » Лична охрана
Национален телефон:
Национален телефон07001 99 66
E-mail:
E-maileducation@isps-bg.com

Форма за обратна връзка:

Вашето име:
E-mail
Телефон:
Въпрос / Коментар
 

Лична охрана

Специалността "ЛИЧНА ОХРАНА", код 8610102 от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, е от III-та степен на професионална квалификация по професията „Охранител”.
След завършване на обучението по специалността "Лична охрана" обучаваните:

 • познават и прилагат правните норми, регулиращи поведението и действията на служителите от охраната в нормални и извънредни ситуации;
 • познават европейските норми и конституционните гаранции за защита и неприкосновеност на личността;
 • извършват анализ на риска и определят степента на застрашеност на охраняваното лице;
 • дефинират видовете заплахи за охраняваното лице и предприемат мерки за противодействие;
 • могат да предотвратят непосредствено противоправно нападение срещу охраняваното лице с използване на физическа сила, помощни средства и оръжие;
 • могат да водят точен огън със стрелковото оръжие по неподвижни и подвижни цели, денем и нощем;
 • умеят да управляват различни видове автомобили, да се справят в сложна пътна ситуация;
 • познават и прилагат средствата и методите за овладяване на извънредни ситуации (терористичен акт, вземане на заложник, стихийно бедствие и др.);
 • познават функционалните задължения на всички членове на екипа при екипна организация на охраната;
 • могат да си служат със средствата за индивидуална защита - бронежилетка, противогаз и др.;
 • познават и прилагат различни защити при нападение от едно или няколко лица, въоръжени с хладно и/или огнестрелно оръжие;
 • познават и могат да прилагат помощните средства за защита (електрошокови палки, газово оръжие, белезници и др.);
 • познават способите и могат да оказват долекарска помощ при нараняване с хладно, газово и огнестрелно оръжие;
 • владеят и ползват чужд език при изпълнение на функционалните си задължения.

Професионалното обучение по специалността "Лична охрана" съдейства за личностното развитие на курсистите, като подпомага осъзнаването на значимостта на избраната професия и развитието на мотивация за безупречно изпълнение на задълженията. Важна цел на обучението е хората, избрали за своя професията „Охранител“, да оценяват държавните и обществени интереси и да бъдат убедени защитници както на тези интереси, така и на правата и свободите на гражданите.

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Охранител" получават много добра отраслова професионална подготовка и, независимо от завършената специалност, могат да постъпват на работа на длъжностите (професиите) от Националната класификация на професиите и длъжностите (2006 г.): 5169-3002 Охранител, 5169-1003 Пазач, въоръжена охрана, 5169-1004 Патрул, служби за сигурност, 5169-1006 Полски пазач-пъдар, 5169-3010 Младши инструктор, охрана, 5169-3011 Старши сътрудник, охрана, 5169-3012 Водач, специален автомобил, 5169-3013 Главен технически сътрудник, 5169-3014 Главен технически сътрудник-домакин, 5169-3015 Главен технически сътрудник-оръжейник, 5169-3016 Сътрудник, охрана, 5162-3005, Младши автоконтрольор, 5162-3008 Охрана, полицейска, 5162-3009 Патрул, полицейски, 5162-3010 Полицай, 5162 Технически сътрудник, полиция и служби за сигурност, 5163-3002 Надзирател, затвор, 5163-3003 Настойник, затвор, 5163-3004 Охрана, следствена служба, 5163-3005 Охрана, затворническа, 5163-3006 Пазач, затвори и други.
Придобилите професионална квалификация по професията "Охранител" имат предимство, при равни други условия, при кандидатстване за работа в държавните охранителни структури.